Regulamin portalu

Kod – dowód dokonania zakupu towaru lub usługi za pośrednictwem serwisu www.joyticket.pl, przesyłany w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres e-mail, uprawniający jego posiadacza do otrzymania w oznaczonym czasie towaru lub korzystania z usługi z 50% rabatem, na warunkach w nim zawartych i w sposób wskazany w Regulaminie JoyTicket.

Ticket PREMIUM – kody rabatowe na usługi dostawców z 50% rabtem, które są nie dostępne dla użykowników w koncie Standard. Aby korzystać z konta Premium należy uiścić jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości 19,90 zł.

Formularz przystąpienia – elektroniczny formularz JoyTicket, za pomocą którego Kupujący osobiście lub z pomocą przedstawiciela firmy zakłada w nim konto, wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

Konto – element systemu dostępny po wprowadzeniu ustalonej nazwy i hasła,które przypisane są do Kupującego po wypełnieniu formularza przystąpienia.

JoyTicket – Joy Ticket Sp.zo.o. zwany w dalszej części również jako Zarządca, właściciel i administrator serwisu dostępnego pod adresem www.joyticket.pl.

Kupujący (Użytkownik) – każdy podmiot, który w wyniku rejestracji utworzył Konto i tym samym uzyskał dostęp do usług świadczonych przez serwis JoyTicket na zasadach określonych w Regulaminie Joy Ticket Sp.zo.o.
Serwis JoyTicket.pl – narzędzie internetowe, stanowiące własność JoyTicket i dostępne pod adresem www.joyticket.pl lub pod innym adresem stanowiącym własność JoyTicket.

Dostawca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca sprzedaż Usługi na warunkach promocyjnych w ramach serwisu joyticket.pl. Zwany również w dalszej częsci umowy jako Sprzedawca.

Partner biznesowy – każdy, obecny lub przyszły, przedsiębiorca współpracujący z Joy Ticket w zakresie świadczonych usług w serwisie Joy Ticket.

Regulamin Joy Ticket Sp.zo.o. – zasady organizacji i funkcjonowania serwisu JoyTicket

Oferty – prezentacja towaru lub usługi Sprzedawcy z oznaczeniem ceny, opublikowana w serwisie JoyTicket, których zakupu za jego pośrednictwem może dokonać Kupujący zgodnie z Regulaminem Joy Ticket Sp zo.o. i obowiązującym prawem, pochodząca od Dostawcy oferta zamieszczona w serwisie JoyTicket.pl, dotycząca sprzedaży Kodów PDF, które upoważniają do skorzystania z Usługi opisanej w Ofercie, zawierająca warunki i zasady skorzystania z usługi lub zakupu towaru

Instytucja pośrednicząca – instytucja za pośrednictwem której Klient przekazuje środki celem zapłaty za towar; w szczególności bank, instytucja kredytowa, Dotpay, PayPal, Przelewy24 lub inny agent rozliczeniowy przyszły lub obecny.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Joy Ticket Sp zo.o. jest właścicielem i administratorem serwisu JoyTicket, za pośrednictwem którego Kupujący mogą dokonać, na warunkach przewidzianych w Regulaminie Joy Ticket Sp zo.o., zakupu kodów rabatowych,uprawniających do otrzymania towarów i (lub) usług Sprzedawcy.

2. Joy Ticket Sp zo.o., zastrzega sobie wyłączne prawo do ustanawiania wiążących dla Kupującego zasad i warunków funkcjonowania serwisu JoyTicket.

3. Regulamin Joy Ticket Sp zo.o.określa zasady korzystania z serwisu JoyTicket oraz zawierania za jego pośrednictwem przez Kupującego umów ze Sprzedawcą.

4. Joy Ticket Sp zo.o. udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF i umożliwia zapisanie go na trwałym nośniku przez osoby korzystające z usług świadczonych w Serwisie.

5. Serwis JoyTicket udostępniany jest bezpłatnie Kupującemu, celem dokonywania, za jego pośrednictwem, zakupu bonu na towar bądź usługę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6. Za pośrednictwem JoyTicket.pl oferowany jest zakup kodów rabatowych, uprawniających do otrzymania przez Kupującego towaru lub usługi Sprzedawców zgodnie z postanowieniami Regulaminu Joy Ticket Sp zo.o.

7. W przypadku wprowadzenia oferty nie określonej w niniejszym Regulaminie, Joy Ticket Sp zo.o. określi szczegółowe warunki świadczenia usług w regulaminach szczegółowych.

8. Dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet. Dla korzystania z usług JoyTicket.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§ 2 PRZYSTAPIENIE DO JOYTICKET.PL

1. Kupującym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnych, która za pośrednictwem serwisu JoyTicket.pl dokonuje zakupu kodu na towar lub usługę Sprzedawcy.

2. Posiadanie konta w serwisie JoyTicket przez Kupującego jest niezbędnym warunkiem do zakupu kodu Ticket Premium wymienianego na towar bądź usługę Sprzedawcy. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie udostępnionego w serwisie JoyTicket.pl formularza przystąpienia.

3. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło zabezpieczające dostęp do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować administratora serwisu JoyTicket.pl o tym fakcie, celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności przejęcia, oraz zabezpieczenia Konta przed niepowołanym wykorzystaniem. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników. Konta zakładane w serwisie JoyTicket.pl są niezbywalne

4. Po zaakceptowaniu wypełnionego w serwisie JoyTicket.pl formularza przystąpienia na podany w nim adres poczty elektronicznej (zwanej dalej: e-mail) do Kupującego wysyłany jest list elektroniczny z informacją o założeniu konta.

§ 3 PROCEDURA ZAKUPU KODU

1. Użytkownik Serwisu potwierdza chęć zakupu kodów przyciskiem „Kup teraz” na stronie startowej, oraz wybiera ilość kupowanych kodów rabatowych.

2. Użytkownik Serwisu wypełnia elektroniczny formularz podając: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasło, a następnie dokonuje płatności.

3. Kupujący po zapoznaniu się z treścią Oferty i akceptacji Regulaminu w tym Polityki prywatności Joy Ticket Sp.zo.o., wybiera opcję zakupu kodów. Dokonując płatności, składa on deklarację zakupu wybranych ticketów. Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia kodów w wybranym przez siebie, oferowanym przez serwis JoyTicket.pl następujących form płatności:

3.1. Karty debetowe (uprawniające do płatności w internecie) i kredytowe Visa, MasterCard i inne, dostępne w serwisie (W celu szybszej realizacji płatności oraz dla wygody użytkowników, przy płatności kartą kredytową lub debetową system automatycznie zapamiętuje część informacji z karty i umożliwia kolejne zakupy bez powtórnego wpisywania danych karty.)

3.2. Przelewy elektroniczne, przekazy i przelewy bankowe w systemie płatności Dotpay lub innej instytucji pośredniczącej

3.3. System płatności PayPal

3.4. Zakup osobisty za pośrednictwem przedstawiciela firmy.

4. Treść Oferty może wskazywać na konieczność poniesienia przez Użytkownika jednorazowej opłaty aktywacyjnej w wysokosci 19,90 zł , która nie została wliczona w cenę kodów.

5. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, za pośrednictwem serwisu JoyTicket.pl następuje z momentem dokonania przez Kupującego zapłaty. Jeżeli płatność nie zostanie przez Kupującego uiszczona, umowa nie dochodzi do skutku.

6. W przypadku, gdy sprzedaż danej Oferty nie dojdzie do skutku, środki Użytkownika zostają niezwłocznie zwrócone na konto bankowe Użytkownika. W zależności od banku Użytkownika oraz wybranego systemu płatności, proces zwrotu środków może potrwać od kilkunastu minut do kilku dni, jednakże nie dłużej niż 14 dni. Czas ten liczony jest do zakończenia emisji Oferty w serwisie. W przypadku, gdy w treści Oferty widnieją dodatkowe opłaty, Użytkownik dodatkowo wyraża zgodę na uiszczenie dodatkowych opłat wymienionych w treści Oferty. Oferta zawiera dokładne informacje o dodatkowych opłatach ponoszonych przez Użytkownika poza ceną, jaką płaci za Kod, jeżeli Usługodawca przewiduje takie opłaty i jeżeli zostały one wymienione w treści Oferty, a także informacje o sposobach uiszczania tych opłat, sposobach i krajach dostawy, (jeżeli Oferta dotyczy dostarczania towarów), najtańszej formie dostawy (jeżeli została przewidziana przez Usługodawcę)

7. Warunkiem zapłaty kartą płatniczą jest pozytywna autoryzacja płatności

8. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do operatora płatności internetowych na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem danego operatora dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych

§ 4 KORZYSTANIE Z TICKET PREMIUM

1.Posiadanie konta w serwisie JoyTicket przez Kupującego jest niezbędnym warunkiem do zakupu kodu Ticket Premium wymienianego na towar bądź usługę Sprzedawcy z 50% rabatem. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie udostępnionego w serwisie JoyTicket.pl formularza przystąpienia.

2. Aby utworzyć konto Premium, po wypełnieniu formularza przystąpienia, należy uiścić jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości 19,90 zł.

4. Realizacja kodów odbywa się na zasadach tożsamych z realizacją kodów w koncie Standard, opisanym szerzej w paragrafie piątym.

§ 5 REALIZACJA KODU PRZEZ KUPUJĄCEGO

1. Celem realizacji kodu u Sprzedawcy Kupujący powinien:

1.1. wydrukować kod przesłany na podany przez niego adres e-mail,

1.2. przekazać kod we wskazanym przez Dostawcę miejscu odbioru towaru lub usługi wyznaczonym w ofercie i nieprzekraczalnym terminie. W niektórych przypadkach Użytkownik ma możliwość przedstawić potwierdzający zakup kodu za pomocą wiadomości sms, który został wysłana na podany numer,

1.3. poczekać na zweryfikowanie przez Sprzedawcę kodu lub wiadomości sms opatrzonego niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym. Z zastrzeżeniem iż każdy Dostawca dokonuje weryfikacji we własnym zakresie na podstawie listy zakupionych kodów od serwisu JoyTicket. Wszelkiego rodzaju błędy, uchybienia oraz szkody wynikłe z tego tytułu spoczywają na Dostawcy,

1.4. odebrać towar lub zrealizować usługę z 50% rabatem.

2. Co do zasady kod zostaje zamieniony na towar lub usługę tylko w uzgodnionym terminie. Kupujący powinien wcześniej skontaktować się ze Sprzedawcą, celem uzgodnienia odpowiedniego dla obu Stron terminu jego realizacji. W przypadku stwierdzenia prawdziwości kodu i prawa jego posiadacza do dokonania wymiany, Sprzedawca przystępuje do wykonania usługi lub wydaje towar z 50% rabatem.

3. Kod jest jednorazowy, jeżeli inaczej w nim wyraźnie nie oznaczono.

4. Kod nie podlega zamianie na pieniądze lub inny towar albo usługę niż w nim wskazaną, chyba że co innego wyraźnie wynika z jego treści.

5. Po upływie oznaczonego terminu niewykorzystany, w całości lub w części, kod traci ważność, a Kupujący traci możliwość jego realizacji lub zwrotu jego równowartości.

6. Stronami umowy zawartej za pośrednictwem serwisu JoyTicket jest Dostawca i Kupujący.

7. Dostawca ponosi wobec Kupującego wyłączną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

8. Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie usługi lub towaru, polegające w szczególności na próbie posłużenia się sfałszowanym albo ukradzionym kodem lub wielokrotnym jego wykorzystywaniu, są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej.

9. Naruszeniem Regulaminu JoyTicket jest dalsza odsprzedaż przez Kupującego kodów oferowanych w serwisie Joy Ticket lub na innej stronie internetowej, bez względu na czas i sposób tego dokonywania. Naruszenie powyższego zobowiązania upoważnia Dostawcę, którego firma widnieje na kuponie do odmowy realizacji kodu uzyskanego w wyniku naruszenia. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne uprawnienia, które mógłby dochodzić od firmy JoyTicket. JoyTicket nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio wskutek tego naruszenia.

11. W razie stwierdzenia zdarzenia, o których mowa w paragrafie §4 pkt.9 JoyTicket jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia wszystkich kont Kupującego z serwisu JoyTicket oraz uniemożliwienia ponownej rejestracji, aż do odwołania.

§ 6 PRAWA KUPUJĄCEGO PO REALIZACJI KODU

1. Klienci, mogą odstąpić od umowy zakupu Kodu, bez podawania przyczyn (o ile wcześniej nie dokonali realizacji bonu w sposób określony w niniejszym regulaminie), w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży

a) przesłanie do JoyTicket oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu kodu, albo

b) przesłanie do JoyTicket na adres siedziby JoyTicket pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Kodu.

2. W razie odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez JoyTicket oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu kodu. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu kodu, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym JoyTicket oświadczeniu

3. Prawo odstąpienia określone w pkt § 5 pkt 1. Regulaminu jest niezależne od prawa odstąpienia od umowy przysługującego Klientowi bezpośrednio wobec Usługodawcy, na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827)

4. Osoba, która realizuje kod może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu bezpośrednio do Usługodawcy. Dla dotrzymania terminu odstąpienia należy wysłać oświadczenie przed jego upływem tj. w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru albo od dnia zawarcia umowy z Usługodawcą (w przypadku usług). Oświadczenie powinno zostać wysłane z adresu e-mail zarejestrowanego w serwisie JoyTicket i użytego do nabycia kodu. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Klienta będącego konsumentem z Usługodawcą, strony mają obowiązek zwrócić sobie wszystko, co od siebie otrzymały na mocy zawartej umowy. Jeżeli dana Oferta dotyczyła dostarczenia towaru Klient zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy towar nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru do Usługodawcy następuje na koszt Klienta. Jeżeli Klient poniósł dodatkowe koszty względem Usługodawcy opisane w treści Oferty, Usługodawca dokonuje zwrotu otrzymanych płatności niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą. Klient odpowiada względem Usługodawcy za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5 Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po upływie okresu ważności kuponu. Użytkownikowi nie przysługuje żadna forma reklamacji kuponu po zakończeniu okresu jego ważności, jak również nie przysługuje zwrot wpłaconych przez niego środków lub poniesionych kosztów nabycia kuponu

6. JoyTicket nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie transakcje dokonane poza serwisem JoyTicket w szczególności: zaliczki lub dodatkowe dopłaty do oferty

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

1. Treści opublikowane w serwisie JoyTicket stanowią wyłączną własność JoyTicket, Sprzedawcy lub Partnera biznesowego.

2. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów, w całości lub w części, bez pisemnej zgody ich właścicieli, jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z poźn. zm.).

3. Wszystkie publikowane na stronach serwisu JoyTicket znaki towarowe, nazwy itp. zostały użyte jedynie w celach informacyjnych, pozostając własnością ich firm.

4. Kupujący może używać treści zamieszczone w serwisie JoyTicket wyłącznie na osobisty użytek. Wszelkie wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCEGO

1. Rejestrując się w serwisie JoyTicket wyrażacie Państwo zgodę na to, że JoyTicket będzie gromadził, przetwarzał i wykorzystywał Państwa dane osobowe (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami), wg zasad szczegółowo określonych w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem www.joyticket.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin JoyTicket wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronach serwisu JoyTicket

2. Prawem właściwym jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie JoyTicket, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

3. Co do zasady (chyba że zostało to inaczej wskazane) każdy kod może być użyty tylko raz, nawet gdy wartość kodu lub dokonywanej usługi nie została w całości zrealizowana, wówczas kod uznaje się za wykorzystany w całości, a zwrot nie jest możliwy.

4. Nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia kodu w przypadku gdy wymagana kwota nie znalazła się w dyspozycji JoyTicket.

5. Użytkownik dokonując transakcji online otrzymuje kod na adres e-mail podany podczas rejestracji przez Użytkownika, dodatkowo dostępny jest po zalogowaniu w zakładce ” Moje Konto”.

6. Dalsze korzystanie przez Kupującego z serwisu JoyTicket, po zmianie niniejszego regulaminu, jest jednoznaczne z jego akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania w nowym brzmieniu. Kupujący może odmówić wyrażenia zgody na nowe brzmienie Regulaminu JoyTicket poprzez usunięcie konta z serwisu JoyTicket. Kupujący w przypadku nie zapoznania się z aktualnie obowiązującym Regulaminem JoyTicket albo nie wyrażeniem zgody na jego postanowienia, nie powinien używać serwisu JoyTicket.

7. JoyTicket nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z winy Dostawcy. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu JoyTicket oraz przepisów prawa.

8. JoyTicket zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw lub częściowych ograniczeń w działaniu serwisu JoyTicket, o których, o ile będzie to możliwe, wcześniej poinformuje na jego stronach.

9. JoyTicket dołoży wszelkich starań, aby serwis JoyTicket działał należycie. JoyTicket jest uprawniony do zmiany działania systemu serwisu JoyTicket.

10. W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia Regulaminu JoyTicket prawomocnym orzeczeniem sądu w całości lub części za nieważne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, jak również nie skutkuje to nieważnością zawartych na jego podstawie umów pomiędzy Sprzedawca a Kupującym.

11. Spory mogące powstać na tle korzystania z serwisu JoyTicket będą rozstrzygane polubownie przez Strony, a w przypadku braku ugody, przez właściwy miejscowo sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

12. Zespół Serwisu JoyTicket prosi o zapoznaniu się ponadto ze wszystkimi regulacjami zarówno w formie odnośników jak i oddzielnych zapisów związanych z Serwisem JoyTicket (w szczególności Polityka prywatności) które stanowią integralną część Regulaminu dla Klientów.

Najpopularniejsze kategorie

Clubbing i Gastronomia

Zobacz

Kultura i sztuka

Zobacz

Zdrowie i uroda

Zobacz

Rozrywka

Zobacz

Inne

Zobacz

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl